Organizácia skúšky pre študentov Adlerky  Organizácia skúšky pre študentov iných elektrotechnických škôl  Termíny skúsky  Aktualizačná príprava  Domov

Organizácia skúšky z ETS pre študentov Adlerky

Všeobecné informácie

 • Skúška odbornej spôsobilosti je dobrovoľná, ale po prihlásení sa na ňu, sa stáva záväznou.
 • K záväznému prihláseniu sa študenti vyjadrujú v marci.
 • Na základe prihlásenia sa obdržia záväznú prihlášku, ktorá musí byť potvrdená od lekára.
  stiahni prihlášku
 • Po zaplatení poplatku 45 EUR - preukázaní kópie prevodného príkazu študent získa ID (identifikačné číslo), ktoré je potrebné napísať na obálku a prihlášku.
  prosím platiť len prevodným príkazom, nie šekom
 • údaje potrebné na vyplnenie prevodného príkazu :
  -č. účtu: IBAN: SK868180 0000 0070 0047 4662
  -kód banky: SWIFT: SPSRSKBA
  -správa pre prijímateľa: meno (nie č. účtu platcu, nie meno firmy...)
  -variabilný symbol : dostane pridelený .
 • Druhý aprílový týždeň odovzdajú študenti vyplnenú, od lekára potvrdenú prihlášku spolu s obálkou nasledovnou formou.
 • Skúška odbornej spôsobilosti sa koná začiatkom júna, po maturitách.
 • Podľa počtu prihlásených študentov sú vypísané termíny konania skúšky, na ktoré sa študenti podľa svojho výberu prihlásia. V jeden deň je maximálny počet skúšaných študentov 10.

Priebeh skúšky

 • Skúška začína vždy o 14.00 hod. v učebni A 001.
 • Obsahom skúšky je učivo preberané na hodinách ETS. Výsledok skúšky, ako aj jej jednotlivé časti sú hodnotené slovne (vyhovel, nevyhovel). Aby bolo výsledné hodnotenie vyhovujúce, musia byť vyhovujúce všetky jej časti.
 • Prvou časťou je test trvajúci 45 min.
 • Po jeho úspešnom absolvovaní sa pokračuje písomkou pozostávajúcou z otázok A,B,C,D, ktorá trvá 60 min.
 • V prípade, že študent na teste nevyhovel, nemôže v skúške pokračovať.
 • Ak sú všetky štyri otázky vypracované správne, výsledné hodnotenie je "vyhovel".
 • Ak je niektorá z otázok vypracovaná nedostačujúco, študent bude komisiou doskúšaný a podľa priebehu ústnej skúšky ohodnotený.
 • Ak je niektorá z otázok vypracovaná nevyhovujúco, študent je hodnotený "nevyhovel".
 • Skušobná komisia pozostáva zo štyroch členov.

Podmienky získania certifikátu

 • Dva týždne od posledného termínu skúšky si môžu študenti osobne vyzdvihnúť certifikát o odbornej spôsobilosti na sekretariáte riaditeľstva školy.
 • Ak študent na maturitnej skúške nevyhovie, môže skúšku odbornej spôsobilosti vykonať v riadnom termíne na ktorý sa zapísal, avšak napriek tomu že na skúške vyhovie, certifikát o odbornej spôsobilosti mu bude vydaný až po úspešnom zmaturovaní.
 • Poplatok za opravnú skúšku 30 eur.

 

HTML 4.01CSS | hore | Aktualizácia: 10.04. 2012