Organizácia skúšky pre študentov Adlerky  Organizácia skúšky pre študentov iných elektrotechnických škôl  Aktualizačná príprava  Termíny skúšky  Domov

Vyhláška č. 508/2009 Z.z.


OZNAM

Od septembra 2010 je možné na našej škole získať certifikát odbornej spôsobilosti vyhl. č.
508/2009 §21,§22,§23

Je to vyhláška MPSVaR SR z 9. júla 2009,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami:
- tlakovými
- zdvíhacími
- elektrickými
- plynovými

Touto vyhláškou sa zároveň ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

SPŠE K. Adlera 5 v Bratislave vlastní oprávnenie na výchovu a vzdelávanie:
- elektrotechnikov - §21
- samostatných elektrotechnikov - §22
- elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky - §23

elektrických zariadení do 1000 V, trieda objektu A - bez nebezpečenstva výbuchu pre:

 

HTML 4.01CSS | hore | Aktualizácia: 10.04. 2012