ELK I ELK II SIZ/SIZO ETS  GRS / ACAD  RSEE   Domov

ETS

Charakteristika predmetu:

Elektrotechnická spôsobilosť (ETS) je voliteľný predmet využívajúci poznatky zo silnoprúdovej elektrotechniky, ktorý sa zaoberá odbornou spôsobilosťou, predpismi a normami v elektrotechnike. Po úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky umožňuje absolventovi predmetu vykonať skúšku a získať certifikát o odbornej spôsobilosti elektrotechnika §21 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Pre bližšie informácie o predmete ako aj študijný materiál odporúčam pozrieť sa na stránku www.ets.adlerka.sk.

 

Obsah predmetu:

1. Otázky A - základné pojmy, nebezpečné dotykové napätie, ochrana živých a neživých častí.

2. Otázky B - meranie izolačných a zemných odporov a meranie doby vypnutia chráničov.

3. Otázky C - činnosti na elektrických zariadeniach, bezpečnostné tabuľky a značky, značenie svoriek elektrických predmetov, uzemňovanie, farebné značenie vodičov, požiarna a povodňová činnosť.

4. Otázky D - vznik úrazu elektrickým prúdom, pôsobenie elektrického prúdu na žudský organizmus a prvá pomoc.

5. Legislatíva - Vyhláška č. 508/20092 Z.z. (technické zariadenia, odborná spôsobilosť).

 

Podmienky absolvovania predmetu:

Po každom celku sa píše test z danej problematiky (otázky testu je možné vidieť na horeuvedenej adrese stránky o tomto predmete), ktorý pre úspešné absolvovanie predmetu a pripustenie k záverečnej skúške musí byť hodnotený vyhovujúco (viď. sekciu Pre študentov - 4. ročník).

 

HTML 4.01CSS | hore | Aktualizácia: 10.04. 2012